English

Subsidies

U kunt bij de Europese Unie, de rijksoverheid, provincies, gemeenten en overige instellingen terecht voor veel verschillende soorten subsidies. Deze subsidies zijn er om ondernemingen en organisaties te ondersteunen. Zo zijn er subsidies voor projecten op het gebied van innovatie, energie en bedrijfshuisvesting. In totaal zijn er duizenden verschillende subsidieregelingen. Elke subsidieregeling kent zijn eigen regels en eisen. Wij hebben de volgende veel voorkomende subsidieregelingen voor u op een rijtje gezet:

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Europese Investeringsbank
 • Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen
 • Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
 • Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Wilt u weten voor welke subsidies u in aanmerking kan komen? Vul dan kosteloos de online subsidiescan in en ontvang de uitkomsten in een overzichtelijke rapportage in uw emailbox! Klik hier voor de scan.

Het MKB-instrument van Horizon 2020 (SME) is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, het verkennen van nieuwe markten en voorbereiden van een Europese marktintroductie

Het SME instrument bestaat uit 2 fases:

 • Fase 1: Europese Haalbaarheidsstudie
  • Financiering +/- €50.000
  • Duur 6 maanden
 • Fase 2: R&D / demonstratie
  • Financiering projecten van €300.000 tot €3 miljoen, maximaal 70% van de projectkosten
  • Duur 12-24 maanden

Criteria
De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

 • Nieuwheid van de innovatie voor Europa (met benodigd risico)
 • Commercieel potentieel (de business case) en economische impact
 • De potentie van het team om doelen te bereiken

Strategische keuze en bewuste deelname
Meedoen met een aanvraag binnen het SME programma is een strategische keuze om in een Europese competitie uw idee uit te werken tot een succesvolle business case en een markt en productierijp prototype met uitzicht op een succesvolle Europese markt introductie.
De SubsidieAccountant werkt onder andere voor deze subsidieregeling samen met Van Daalen en Partners.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met dit Europees fonds wordt getracht de belangrijkste economische onevenwichtigheden in Europa terug te dringen. In de periode 2014 – 2020 kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie als uw project betrekking heeft op:

 • Innovatie en onderzoek bij MKB-ondernemingen;
 • Vermindering van de uitstoot van koolstof (CO2); of
 • Ontwikkeling van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

In Nederland wordt dit programma vanuit diverse geografische regio’s uitgevoerd. Bent u gevestigd in Flevoland, Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland? Klik dan hier voor het programma van ‘Kansen voor West’.

Tip:
Let op de verschillende openstellingen voor de aanvraag van subsidie bij Kansen voor West II.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Deze Europese subsidieregeling heeft als doel om de werkgelegenheid in Europa te ondersteunen, mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Op het moment dat u zich bezig houdt met re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
Ook als u mensen langer en productief aan het werk houdt en inzet op zogenaamd leeftijdsbewust personeelsbeleid, kunt u een ESF-bijdrage krijgen.

Europese Investeringsbank

De  Europese Investeringsbank houdt zich bezig met de financiering van projecten die bijdragen tot de EU-doelstellingen. U komt in aanmerking voor een lening (met gunstige voorwaarden) als hiermee de groei en werkgelegenheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. De leningsaanvragen worden onder meer getoetst aan de hand van vijf prioriteiten:

 • Regionale ontwikkeling en sociaal-economische samenhang binnen de Europese Unie;
 • Het innovatieve karakter;
 • Bescherming van het milieu en verbetering van de levenskwaliteit;
 • Voorbereiding van de toetreding tot de EU van kandidaat EU-lidstaten; en
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van maatschappelijke en democratische instellingen in ontwikkelingslanden.

Voor leningen tot € 25 miljoen heeft de Europese Investeringsbank zogenaamde kredietlijnen bij banken. Een lening groter dan € 25 miljoen kunt u rechtstreek bij de Europese Investeringsbank aanvragen.

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
U kunt ook bij de Europese Investeringsbank terecht voor een garantstelling voor uw lening. Op deze manier biedt u uw geldschieters extra zekerheid.

 

Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen

Deze regeling is voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die 50 jaar is op de eerste dag van zijn WW-uitkering. Als deze werknemer een opleiding gaat volgen komt u in aanmerking voor een scholingsvoucher. U moet hierbij wel aan de voorwaarden voldoen dat de opleiding maximaal één jaar duurt, de werknemer een erkend diploma of certificaat krijgt en u de werknemer in dienst neemt voor minimaal drie maanden (waarbij de werknemer ten minste 50% van zijn WW-uren werkt, met een minimum van 12 uur).

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
U kunt tot en met 30 september 2016 een scholingsvoucher aanvragen!

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

Deze stichting verleent eenmalig een subsidie aan stichtingen en verenigingen voor kleinschalige projecten op het gebied van studie, zorg, cultuur sociale cohesie of een combinatie daarvan. Projecten die betrekking hebben op bouw, restauratie of instandhouding komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
Uw stichting of vereniging moet beschikken over een ANBI-status om voor subsidie in aanmerking te komen!

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Deze regeling van de overheid streeft ernaar om te komen tot een redelijke levensstandaard voor agrarische ondernemers en om consumenten tegen eerlijke prijzen te voorzien van kwaliteitsvoedsel.

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
Bent u een agrarische ondernemer? Het agrarisch team  van van Velzen accountants & adviseurs is er om u op financieel en fiscaal gebied te ondersteunen!

 

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Houdt u zich bezig met de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur? Of houdt u zich bezig met technisch-wetenschappelijk onderzoek? Als Nederlandse onderneming kunt u dan in aanmerking komen voor WBSO-subsidie. U krijgt subsidie voor kosten die u heeft betaald voor eigen speur- en ontwikkelingswerk en voor uitgaven die zijn gedaan voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen hiervoor.

Meer voor informatie, klik hier. U kunt hier ook een quickscan invullen en direct zien of u in aanmerking komt voor WBSO.

Tip:
Vanaf 2016 kunt u ook subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een eigen speur- en ontwikkelingsproject. Dit geldt niet voor zelfstandigen (ZZP-ers).