English

Subsidies

U kunt bij de Europese Unie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), provincies, gemeenten en overige instellingen terecht voor veel verschillende soorten subsidies. Deze subsidies zijn er om ondernemingen en organisaties te ondersteunen. Zo stimuleert de RVO ondernemers bij duurzaam, agrarisch, vernieuwend en internationaal ondernemen. En zijn er subsidies voor projecten op het gebied van innovatie, energie en bedrijfshuisvesting. In totaal zijn er duizenden verschillende subsidieregelingen. Elke subsidieregeling kent zijn eigen regels en eisen. Hieronder zijn een aantal regelingen waar wij ervaring mee hebben:

 • Horizon 2020
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Europese Investeringsbank
 • Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
 • NOW-regeling
 • Oranje Fonds
 • Stichting DOEN
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u weten voor welke subsidies u in aanmerking kan komen? Neem dan contact met ons! Wij helpen u graag bij het aanvragen van uw subsidie.

Horizon 2020

Het MKB-instrument van Horizon 2020 (SME) is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, het verkennen van nieuwe markten en voorbereiden van een Europese marktintroductie

Criteria
De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

 • Nieuwheid van de innovatie voor Europa (met benodigd risico)
 • Commercieel potentieel (de business case) en economische impact
 • De potentie van het team om doelen te bereiken

Strategische keuze en bewuste deelname
Meedoen met een aanvraag binnen het SME programma is een strategische keuze om in een Europese competitie uw idee uit te werken tot een succesvolle business case en een markt en productierijp prototype met uitzicht op een succesvolle Europese markt introductie..

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Met dit Europees fonds wordt getracht de belangrijkste economische onevenwichtigheden in Europa terug te dringen. U kunt in aanmerking komen voor deze subsidie als uw project betrekking heeft op:

 • Innovatie en onderzoek bij MKB-ondernemingen;
 • Vermindering van de uitstoot van koolstof (CO2); of
 • Ontwikkeling van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

In Nederland wordt dit programma vanuit diverse geografische regio’s uitgevoerd. Bent u gevestigd in Flevoland, Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland? Klik dan hier voor het programma van ‘Kansen voor West’.

Tip:
Let op de verschillende openstellingen voor de aanvraag van subsidie bij Kansen voor West II.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Deze Europese subsidieregeling heeft als doel om de werkgelegenheid in Europa te ondersteunen, mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Op het moment dat u zich bezig houdt met re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
Ook als u mensen langer en productief aan het werk houdt en inzet op zogenaamd leeftijdsbewust personeelsbeleid, kunt u een ESF-bijdrage krijgen.

Europese Investeringsbank

De  Europese Investeringsbank houdt zich bezig met de financiering van projecten die bijdragen tot de EU-doelstellingen. U komt in aanmerking voor een lening (met gunstige voorwaarden) als hiermee de groei en werkgelegenheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. De leningsaanvragen worden onder meer getoetst aan de hand van vijf prioriteiten:

 • Regionale ontwikkeling en sociaal-economische samenhang binnen de Europese Unie;
 • Het innovatieve karakter;
 • Bescherming van het milieu en verbetering van de levenskwaliteit;
 • Voorbereiding van de toetreding tot de EU van kandidaat EU-lidstaten; en
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van maatschappelijke en democratische instellingen in ontwikkelingslanden.

Voor leningen tot € 25 miljoen heeft de Europese Investeringsbank zogenaamde kredietlijnen bij banken. Een lening groter dan € 25 miljoen kunt u rechtstreek bij de Europese Investeringsbank aanvragen.

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
U kunt ook bij de Europese Investeringsbank terecht voor een garantstelling voor uw lening. Op deze manier biedt u uw geldschieters extra zekerheid.

 

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Deze regeling van de overheid streeft ernaar om te komen tot een redelijke levensstandaard voor agrarische ondernemers en om consumenten tegen eerlijke prijzen te voorzien van kwaliteitsvoedsel.

Voor meer informatie, klik hier.

Tip:
Bent u een agrarische ondernemer? Het agrarisch team van Van Velzen accountants & adviseurs is er om u op financieel en fiscaal gebied te ondersteunen!

 

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Houdt u zich bezig met de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur? Of houdt u zich bezig met technisch-wetenschappelijk onderzoek? Als Nederlandse onderneming kunt u dan in aanmerking komen voor WBSO-subsidie. U krijgt subsidie voor kosten die u heeft betaald voor eigen speur- en ontwikkelingswerk en voor uitgaven die zijn gedaan voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen hiervoor. Voor meer voor informatie, klik hier. U kunt hier ook een quickscan invullen en direct zien of u in aanmerking komt voor WBSO.

Tip:
U kunt ook subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een eigen speur- en ontwikkelingsproject. Dit geldt niet voor zelfstandigen (ZZP-ers).

NOW-regeling

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hoewel dit geen subsidie is, betreft het wel een tegemoetkoming waarvoor een accountantscontrole vereist is. Dit geldt voor tegemoetkomingen boven 125K, waar wij u verder mee kunnen helpen.

Voor meer voor informatie, klik hier.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan uiteenlopende sociale initiatieven. Initiatiefnemers die een subsidie aanvragen bij het Oranje Fonds, hebben met elkaar gemeen dat zij:

 • raakvlakken hebben met bevorderen van de leefbaarheid in buurten, vrijwillige inzet van anderen ondersteunen, meedoen in de samenleving (zoals activerings- en emancipatieprojecten);
 • behoren tot officiële organisatie met een sociaal-maatschappelijk doel en informele buurtverenigingen;
 • voldoen aan de algemene richtlijnen;
 • voldoen aan eventuele specifieke richtlijnen (zoals informele zorg, ontmoetingsruimtes of kleinschalige buurtinitiatieven)

Voor meer voor informatie, klik hier

Stichting DOEN

Stichting DOEN ondersteund voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, met initiatieven die zich richten op één van de volgende thema’s:

 • de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
 • iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
 • kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

Daarnaast focust Stichting DOEN zich op het speerpunt ‘Klimaat en Voedsel’. Vanuit dit speerpunt ondersteunt zij groene, sociale en creatieve ‘voedselvoorlopers’ die de transitie naar een nieuw voedselsysteem, goed voor mens en planeet, mogelijk maakt.

Voor meer voor informatie, klik hier.