English

Op zoek naar een accountant om uw subsidie te controleren?

De SubsidieAccountant kan u hierbij goed van dienst zijn! De SubsidieAccountant is onderdeel van van Velzen accountants & adviseurs en bestaat uit een hecht, goed op elkaar ingespeeld team van onder andere accountants en  belastingadviseurs. Door onze ruime kennis en ervaring kunnen wij op een efficiënte wijze uw projectafrekening controleren. Het unieke van de SubsidieAccountant is dat onze accountants samenwerken met een externe subsidieadviseur. Dit stelt ons in staat om de kennis en ervaring van deze subsidieadviseur in te zetten waar het nodig is.

Wat houdt een subsidiecontrole door een accountant in? Hieronder gaan wij hier verder op in.

Wanneer moet u uw subsidie laten controleren?

Aan veel subsidies worden door de subsidieverstrekker, zoals de Rijksoverheid, de Europese overheid en de provincies, voorwaarden gesteld. Eén van deze voorwaarden kan zijn dat u de subsidie-afrekening door een accountant moet laten controleren. In dat geval dient de accountant een oordeel te geven over deze financiële verantwoording. De uitkomsten van deze controle komen tot uitdrukking in een controleverklaring bij de subsidie-afrekening. Soms dient de accountant zijn bevindingen uit de controle ook te beschrijven in een aparte rapportage.

Wat doet de accountant bij een subsidiecontrole?

Bij een subsidiecontrole stelt de accountant onder andere vast dat de subsidiegelden rechtmatig zijn besteed en de gelden in overeenstemming met de aanvraag zijn gebruikt. Zo zal de accountant vaststellen dat aan de kosten een geautoriseerde kostenfactuur ten grondslag ligt en dat de bestede uren aansluiten met de urenadministratie en daadwerkelijk zijn gemaakt.

Onderdeel van deze controle is ook dat de accountant vaststelt dat u heeft voldaan de vereisten die de subsidieverstrekker heeft gesteld. Bijvoorbeeld het gebruik van een projectadministratie, een goede interne beheersing ten aanzien van de autorisatie van kosten of het tussentijds indienen van inhoudelijke en/of financiële rapportages. Deze vereisten kunnen onder andere beschreven staan in de subsidiebeschikking en de subsidievoorwaarden. Soms kan de subsidieverstrekker ook gebruik maken van een controleprotocol. In dit protocol staat veelal beschreven welke werkzaamheden de accountant moet uitvoeren bij een subsidiecontrole.

Voor een belangrijk deel hangen de soort en omvang van werkzaamheden van de accountant dan ook af van de gestelde voorwaarden en de inhoud van het controleprotocol.

Wat kunt u voorbereiden voor een subsidiecontrole?

Het verschilt per regeling welke werkzaamheden wij moeten uitvoeren. Het is aan te raden om met uw accountant te bespreken welke documenten nodig zijn voor de controle en welke u voor de controle kunt voorbereiden. Denk hierbij naast het opstellen van de subsidieafrekening zelf, ook aan een aansluiting van de afrekening met de financiële administratie (projectadministratie) en de urenadministratie, een specificatie van de verantwoorde kostenfacturen per project of de berekening van de gehanteerde uurtarieven, inclusief onderbouwing van de gehanteerde opslagen.

Wat kost een subsidiecontrole?

De prijs van de controle is voor een belangrijk deel afhankelijk van de aard en omvang van de subsidie en de eisen die door de subsidieverstrekker zijn gesteld. Graag maken wij vrijblijvend een berekening van de kosten. Neem contact met ons op om een offerte op te vragen!

 

Wie mag uw subsidie controleren?

In de wet is beschreven dat alleen registeraccountants (RA) en accountants-administratieconsulenten (AA) bevoegd zijn tot het afgeven van accountantsverklaringen (artikel 393 BW 2). Onze accountants zijn registeraccountants en derhalve ook bevoegd om de subsidiecontrole voor u uit te voeren.